Login
Hasło
serwis

Ostatnio przeglądane

  • Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ogłoszeń.

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach na mgrynku?
Zapisz się do naszego newslettera!

Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

Wszystkie zamówienia są przyjmowane i realizowane tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w poniższym regulaminie. Warunki te są akceptowane przez nabywcę podczas składania zamówienia lub przyjęcia dostawy. Każde odstępstwo od zasad musi zostać potwierdzone naszą pisemną zgodą. Regulaminy nabywcy, które są wyszczególnione na formularzu zamówienia, jego potwierdzenia lub innym dokumencie itp., sprzeczne z naszymi warunkami powodują brak przyjęcia zlecenia z naszej strony. Nasze warunki mają zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków prawnych z klientami, nawet jeśli pewne zagadnienia nie zostały jasno sprecyzowane. Powyższe ma również zastosowanie do umów zawieranych w przyszłości. Ustalenia i uzgodnienia ustne, aby mogły wejść w życie wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Umowa staje się skuteczną tylko wtedy, gdy postanowienie zostało przez nas potwierdzone w formie pisemnej.

2. Oferty i dostawy

Oferta nie jest wiążąca bez wyraźnego potwierdzenia z naszej strony. Możliwość zakupu maszyny zależy od jej dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisie oferowanych produktów, bez obowiązku powiadamiania o takim fakcie osoby, organizacji lub instytucji sprzedającej. Staramy się zachować poprawność danych, które prezentujemy niemniej jednak nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie ponosimy odpowiedzialności za informacje dane zamieszczone w Internecie. Nasze ceny są kalkulowane zgodnie z przedstawionymi ofertami, odpowiednio ważnymi cennikami i zawsze wymagają potwierdzenia. Dostawa odbywa się na koszt nabywcy, a przeniesienie ryzyka ustala się zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi interpretacji warunków handlowych (Incoterms 2000) zalecane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Kupujący ubezpiecza towar od ryzyka transportu, uszkodzeń itp. na własny koszt. Jeżeli koszty obsługi wzrosły po zawarciu umowy, zastrzegamy sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny o powstałą różnicę. W przypadku zwłoki w dostawie klient ma prawo do roszczeń o odszkodowanie lub prawo do odstąpienia od umowy tylko wówczas, gdy opóźnienie to było zamierzone lub istnieje ryzyko rażącego zaniedbania.

3. Płatności

Przelewem bankowym nNastępują po otrzymaniu od nas faktury pro-forma oraz wpływie 20% całości kwoty należnej za maszynę na nasze konto. Następnie: T/T - 80% (reszta kwoty) musi zostać zaksięgowana na naszym koncie przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem demontażu maszyny (lub załadunku, jeśli produkt jest już zdemontowany) lub akredytywą 80% całej kwoty powinno zostać pokryte IRLOC (akredytywą nieodwołalną) otwartą w naszym banku przed wystawieniem dokumentów przewozowych.

4. Warunki rezerwacji

Wszystkie towary dostarczone przez nas pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należnych faktur. W przypadku instalacji towaru będącego naszą własnością mamy prawo do zachowania tej własności do momentu przeniesienia jej na kupującego, jednak nie szybciej niż po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej należności za kupowany produkt.

5. Rozwiązywanie sporów.

Wszystkie spory wynikające z umowy dostawy muszą być rozstrzygnięte zgodnie z postępowaniem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej składającej się z jednego lub więcej uznanych arbitrów. Jeśli porozumienie nie może zostać osiągnięte przez takie postępowanie uzgodniono, że dla wszystkich sporów wynikających z umowy dostawy lub w związku z nią rozstrzygającym będzie sąd właściwy znajdujący się na terenie Polski.

Copyrights © mgrynek.pl realizacja : intellect.pl